Home - Algemene Ledenvergadering 2008Printen 

Beste leden,

In februari hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor degenen die nog eens willen nalezen wat daar besproken is, de notulen kunt u vinden op de website, onder de rubriek “Informatie”.We hebben in 2007 een redelijk goed seizoen gehad. Belangrijkste gebeurtenis vorig jaar voor de vereniging is natuurlijk het 40-jarig jubileum geweest in september. Versneld hebben we hierdoor het clubhuis en het terrein opgeknapt. Met dank aan veel vrijwilligers is er heel wat gebeurd! Zonder teveel namen te noemen, denk ik dat vooral William van de Bol (terrein) en Peter van Peperstraten (jubileum) hun handen vol hebben gehad.
Dat laatste gold ook voor Joost Verdonk, die enorm veel energie en tijd heeft gestoken in het verzamelen, uitzoeken en op DVD zetten van foto’s en filmpjes over 40 jaar ZVO. En het resultaat, dat we inmiddels allemaal kunnen bewonderen, is fantastisch!

Goed is te vermelden dat we 2007 met een positief financieel saldo hebben kunnen afsluiten. Dit ondanks het matige weer vorig jaar.
De cursussen en de schoolsport hebben veel aanloop gegeven bij de vereniging. Helaas stellen we vast dat deze aanloop onvoldoende wordt verzilverd. Dat is een uitdaging voor de komende jaren.

Voor de komende jaren is er een beleidskader uitgewerkt, waarbinnen we een aantal zaken gestructureerd willen aanpakken en verbeteren binnen de vereniging. Dat beleidsplan kunt u ook nalezen op de website, eveneens onder de rubriek “Informatie”.
Een noemenswaardige verandering is dat het bestuur wordt aangevuld met een bestuurslid, die zich vooral richt op de jeugd. Hiervoor hebben we Martine van den Bouwhuijsen bereid gevonden, wat we heel fijn vinden.

Op deze plaats wil ik alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken voor de tijd die zij in de vereniging hebben gestoken. Hiervoor hebben wij in november een gezellige avond georganiseerd, die uitermate goed is bevallen.
Tevens wil ik iedereen uitnodigen ook voor komend seizoen met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Zo iedereen wel weet hebben we toch stilletjes aan veel vrijwilligers nodig om allerlei zaken geregeld te krijgen, die te maken hebben met cursussen en schoolsport, de bar, onderhoud aan boten, gebouw en terreinen, de diverse commissies en werkgroepen (waaronder sponsoring, PR en dergelijke).
Ik wil dan iedereen ook nogmaals oproepen om in te schrijven als vrijwilliger voor activiteiten die je graag zou doen. Inschrijven kan bij een van de bestuursleden.

Als bestuur zijn we al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. We hopen dan ook dat jullie wederom met veel plezier de nodige tijd doorbrengen aan of op de Oosterplas.

Peter Knuvers

terug