Home - 17 februari algemene ledenvergaderingPrinten 

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de Algemene ledenvergadering van Zeilvereniging Oosterplas op zondag 17 februari 2008, aanvang 14.00 uur, in het clubgebouw Rijnstraat 645 te ís-Hertogenbosch.De uitnodiging en de stukken worden dit weekend ook per post gestuurd.

U kunt de stukken op verzoek ook per mail ontvangen.

Het bestuur van ZVOAanvang van de ledenvergadering : 14.00 uur.


1. Opening en vaststelling agenda


2. Verslag vorige algemene ledenvergadering (verslag op de website)


3. Wat hebben we bereikt in 2007


4. Jaarverantwoording 2007 (Kascontrole commissie)


5. Samenstelling bestuurPauze6. Planning 2008

a. Zeilen

i. zeilwedstrijden

ii. zeillessen (tarieven zeillessen CWO)

b. Gebouwen & Terreinen

c. Exploitatie clubhuis

d. Communicatie en PR / ZVO beleidskader

e. Begroting 2008

i. Contributies en liggelden

ii. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie


7. Jaarkalender 2008


8. Rondvraag en sluiting

terug