Home - ALV 2007: zeilen, zeilen, zeilen en continuiteitPrinten 

Zeilen, zeilen, zeilen en continuiteit. Dat waren de sleutelwoorden die de nieuwe voorzitter Ruud Welmers uitsprak tijdens de algemene ledenvergadering op 1 april jl.Op de ALV 2007 is een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris gekozen. Verder is het bestuur verbreedt met een 4-tal commissariaten.

Interim voorzitter Maarten Schellekens blikte terug op het afgelopen seizoen. Alle activiteiten hebben doorgang kunnen vinden, hoewel het ernstig ontbrak aan de onmisbare vrijwilligers. Het werk kwam daardoor veelal te liggen bij de bestuursleden die een grote inspanning hebben moeten verrichten om het zeilseizoen op normale wijze te kunnen laten verlopen. Aftredend voorzitter Jan de Haan en secretaris Harry van de Kallen ontvingen via Maarten daarvoor ook een welverdiend applaus en bloemen.

De nieuw gekozen voorzitter Ruud Welmers bedankte op zijn beurt Maarten Schellekens voor zijn inzet in de afgelopen maanden en lichtte en tip van de sluier op voor wat betreft de ambities van het bestuur voor de komende tijd.

Zeilen, zeilen, zeilen :
Vanzelfsprekend is bij ZVO het zeilen prioriteit nummer 1. De vereniging heeft de afgelopen tijd succesvol geopereerd met zeilactiviteiten voor de jeugd en volwassenen. Het komend seizoen zullen de zeilcursussen in het kader van de sportstimulering verder worden uitgebreid met cursussen voor de middelbare scholen. In 2006 hebben 120 lagere school leerlingen een cursus gevolgd. Dit is het maximale aantal dat de ZVO nu kan faciliteren. Ook wil de ZVO in samenwerking met BOS gemeente ĺs-Hertogenbosch het programma verder uitbreiden met cursussen voor de middelbare school. Om aan te vraag te kunnen beantwoorden zal het bestuur dan ook een extra stuk grond vragen bij gemeente om de noodzakelijke ruimte voor het sportstimuleringsprogramma voor kinderen van 8 tot 18 jaar te kunnen realiseren. Daarnaast organiseert de ZVO de CWO 1,2 en 3 cursussen, surflessen, zeilcursussen voor volwassenen, zomeravondzeilen en wedstijdzeilen in combinatie met andere zeilverenigingen.

Continu´teit:
De tweede prioriteit voor het nieuwe bestuur is te werken aan continu´teit binnen de vereniging. De afgelopen periode is veel gevraagd van de bestuursleden en de kleine groep vrijwilligers. Wanneer een bestuurslid terugtreedt is dit een zware slag voor de vereniging. Het bestuur is daarom noodzakelijkerwijs uitgebreid met commissariaten voor de verschillende onderdelen binnen de verenging. Vele handen maken zo licht werk.

Binnenkort zal het nieuwe bestuur zich via onze website nader aan u voorstellen en de plannen en ambities voor de komende tijd aan u kenbaar maken.

terug