Home - Algemene Ledenvergadering aanstaande zondag 24 maartPrinten 

 

Notulen Ledenvergadering Zondag 11 maart 2012

Aanwezige bestuursleden    :

Voorzitter                         : Ruud Welmers

Penningmeester                : Carla van Overbeek

Gebouwen en onderhoud     : William vd Bol

Afmeldingen: Theo Wentholt, Marie-Louise Janssen-Verhaak, Elwin en Maartje van Pinxteren, Dhr Odermat,

Bart Houweling, Hans van Rijsbergen, Ank Huijgens

 

1.         Opening voorzitter en vaststellen agenda

Ruud opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

2.         Mededelingen voorzitter / Secretaris ontvangen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken behoudens de aangeleverde afmeldingen. Ruud geeft aan dat de focus van de bijeenkomst zal liggen op het jaar 2012

 

3.         Verslag vorige algemene ledenvergadering  (verslag zie website)

Er zijn geen reacties geweest op het verslag 2011. Er worden in de vergadering ook geen op- en aanmerkingen geplaatst zodat het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.

 

4.         Terugblik 2011

-Het klusteam heeft het laatste jaar gebruikt om de puntjes op de I te zetten. Veel onzichtbaar werk maar toch weer een redelijk intensief jaar uit inmiddels een serie van vijf klusjaren.  Ruud geeft aan dat hij trots is op het gebouw in de vernieuwde vorm en complimenteert het klusteam. De komende klusdagen worden nog even extra gememoreerd.

-Bij de zeilopleidingen is veel gedaan aan de kwaliteit van de instructie. De instructeurs zijn begeleid naar een hoger niveau en de opleiding is beter geborgd. Youri en Gijs hebben in 2011 hun diploma gehaald. Zij hebben daarvoor veel werk moeten verrichten incl het maken van een portfolio.

Dirma en Jack hebben veel energie in gestoken in dit kwaliteitstraject. Marijke gaat vanaf 2012 ook het instructeurteam begeleiden. Ruud verwacht een aanzuigende werking op potentiŽle instructeurs  door de meer professionele uitstraling.

-In 2011 zijn ook weer de gebruikelijke wedstrijden georganiseerd. Ondanks de slechte zomer was het toch een mooi zeiljaar. Ondanks het wegblijven van de Soloís is de Grote Prijs toch op een gelijkblijvend deelnemers aantal uitgekomen. Bij de Combi Zuid in 2010 viel de belangstelling flink tegen, waardoor gedacht werd om hier mee te stoppen. Maar in 2011 is vanuit de instructeurs hier veel aandacht aan gegeven met als resultaat een geweldige opkomst vanuit de eigen ledengroep..

 

5.         Financieel overzicht 2011

-Boekjaar 2011. Aan de pluszijde staat wat extra subsidiegeld omdat er over 2010 nog is nabetaald. Er was een nieuwe steiger gepland maar die investering schuift door naar 2012 zodat het bedrag op de balans blijft in 2011. Toch zijn er de nodige investeringen gepleegd zoals de nieuwe optimistenrekken en de nieuwe wegtrailers voor de rescue-boten. Omdat het klusteam veel restpuntjes heeft weggewerkt zijn er niet veel kosten geweest op onderhoud/investeringen. Ook is er nog een oud Optimistje verkocht.

Aan de uitgave kant is vermeldenswaardig dat de laatste betaling aan de Lisso heeft plaatsgevonden waardoor alle optimisten nu in eigendom zijn. In 2011 is ook weer het maximale jaarcohort van de hypotheek afgelost. Bedroevend is echter de baromzet in 2011; hieraan is de slechte zomer natuurlijk debet geweest maar ook de zondagopenstellingen zonder dat er bezoekers waren. Gedurende eind 2011 is de openstelling al teruggebracht maar dit heeft maar beperkt invloed gehad op de cijfers. Het vrijwilligersplan is doorgevoerd en dit genereert toch een extra geldstroom.

-Verslag kascontrole commissie. De deelnemers uit de kascontrolecommissie (Olaf Koolen, Godelieve Pennings, Anne-Marie Verhagen) hebben de cijfers doorgenomen en rapporteren aan de vergadering dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie verleent decharge aan de penningmeester

-Benoemen nieuwe kascontrolecommissie Uit de vergadering treden Leon Orbons, Anne-Marie Verhagen en Godelieve Pennings naar voren als nieuwe commissieleden.

 

6.         Samenstelling bestuur

Ruud gaat 5 jaar terug in het verleden toen er een bestuursvacuŁm was ontstaan en er een nieuw bestuur aantrad. Sinds die tijd is het aantal bestuursleden echter weer afgenomen tot onder het niveau van een basisbezetting. Hierdoor is er veel druk ontstaan voor met name Carla die zeker het vorig jaar bovenmatig belast is geraakt. Dit werd nog versterkt door de aankondiging van Ruud zelf om te stoppen als voorzitter; na 5 jaar was vernieuwing in zijn ogen wel wenselijk. De vergadering dankt Carla voor haar met een groot applaus.

Ook zijn er zaken blijven liggen (communicatie/marketing) en is er veel druk geweest op de jeugd bij de zeillessen. In het najaar is er wel een nieuwe groep opgestaan die achter de schermen al druk bezig is geweest. Ook zijn er nieuwe bestuurskandidaten opgestaan. Ruud wil dit formaliseren en:

Stelt voor om Hans Pennings te benoemen als secretaris. De vergadering stemt hiermee in.

Stelt voor om Maarten en Nienke Vermeulen gezamenlijk te benoemen als coŲrdinatoren barbezetting (bestuursfunctie) en geeft aan hier erg blij mee te zijn omdat het een belastende klus is. In 2012 zal er meer gewerkt moeten gaan worden met betaalde krachten en daarvoor wordt de vrijwilligersbijdrage aangewend. De vergadering stemt hiermee in.

Stelt voor om Jan Willem Cromsigt te benoemen als nieuwe voorzitter en draagt hem op persoonlijke titel ook voor.  De vergadering stemt hiermee in.

 

Ruud sluit hiermee dit agendapunt en zijn voorzittersrol af en bedankt de leden omdat hij het een eer heeft gevonden van deze vereniging voorzitter te mogen zijn. Hij draagt de vergadering over aan Jan Willem die Ruud bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Jan-Willem heeft hiervoor een speciaal afscheidsfilmpje gemaakt en dit wordt vertoond. Daarnaast overhandigt hij Ruud nog een speciaal aandenken aan deze periode in de vorm van een klein kunstwerkje

Omdat Marie-Louise niet aanwezig is kan haar dankwoord niet doorgaan.

 

7.         Activiteitenplanning 2012

Jan Willem presenteert hierna de voornemens 2012

-Commissie zeillessen. Hiervoor is nog steeds een vacature aanwezig en iedereen wordt verzocht om hier nog eens over na te denken. Het betreft namelijk wel de kernactiviteit van de vereniging. Op dit moment moet er zeker een compliment gegeven worden aan Youri en Gijs die naast de reguliere zeillessen (voor 2012 worden 8 lesblokken gepland) ook nog een wedstrijdcursus gepland hebben in de winterperiode. Hun inzet kweekt fanatieke zeilers en het voornemen is zelfs aan alle wedstrijden van de Combi Zuid deel te gaan nemen.

Voor 2012 zijn er 3 speerpunten;

     Uitbreiden aantal trainers

     Zeillessers behouden voor ZVO

     Gerichte overgang naar Splash en ander boottype na de Optimist.

 

Het ambitieniveau ligt hoog hoewel lesgeven op niveau CWO 3 nog niet goed is ingebed. Youry en Gijs moeten hiervoor naar niveau 3 gebracht worden en de overige trainers naar niveau 2. Dit is echter geen eenmalige actie maar behoeft blijvend bijstellingen. Mede vandaar ook weer een beroep op Marijke; dit wordt door het instructeurteam als zeer positief ervaren. Ook moet het potentiŽle verloop in deze groep, opgevangen blijven worden.

 

Het wedstrijdprogramma 2012 wordt een kopie van 2011 maar hopelijk met 2 pannenkoeken races. Voor de volwassenen zijn er 2 instructrices beschikbaar; Barbera Schol en Lizzy Hofmans.

Andrť Vugts en Tineke Smilde stellen hiervoor hun boten beschikbaar. Er wordt hierbij gemikt op recreatief zeilen zonder officiŽle diplomaís.

 

Suzanne Verdonk organiseert ook dit jaar weer de schoolsport cursussen. Dit weer met zeilen en surfen en als de omstandigheden het niet toelaten, een alternatief programma. Zij heeft nog behoefte aan een extra zeilinstructeur (reserve) en vraagt iemand van/naast de barbezetting met een rijbewijs. Dit in geval van calamiteiten.

 

Bij het ZAZ gebeuren valt de belangstelling tegen terwijl het toch veel inzet vergt. Peter van Peperstraten bezint zich over een nieuwe modus. Hij geeft ook aan dat de gemeente een initiatief aan het ontwikkelen is voor 55+ers. Hans gaat dit na.

 

Voor 2012 verloopt de Combi Zuid nog niet vlekkeloos. De deelname van ZVO en van de Pettelaer is niet terug te vinden op de jaarkalender. De wedstrijden daar lijken nog niet definitief vastgelegd te zijn.

 

Jan Willem geeft aan dat de ZVO dit jaar 45 jaar bestaat en vraagt de aanwezigen om dit eens te overdenken. Wellicht een kleine commissie (?) maar iedere aanleiding voor een feestje mag benut worden.

 

-Commissie gebouwen en terreinen

Er is deze winter al veel gedaan maar er is nog steeds veel te doen. De oude steiger van de voormalige starttoren is verwijderd en er ligt inmiddels een nieuwe steiger. Maar er staan meer zaken op de planning die via de sheet worden doorgenomen. De komende klusdagen worden gememoreerd en het klussenboek wordt gepresenteerd.  De afsluitende maaltijd op de 2e klussendag was heel geslaagd en zal ook dit jaar weer worden ingevuld.

Marijke vraagt aandacht voor het onderhoud van de lesboten. Lang niet alles is op orde en enkele zeilboten zijn zelfs niet bruikbaar. William geeft aan dat dit buiten de scope van het klusteam valt hoewel er al diverse klussen op dit gebied zijn verricht zoals het aanpassen de zeilcontainer. Voor het onderhoud hebben zich al extra vrijwilligers aangediend  zoals Leon Orbons en Peter Schol. Op 14 april zal er gericht aandacht zijn voor het onderhoud en reparatie van de lesboten. Ook Marijke zal daarbij aanwezig zijn en de instructeurs zullen worden ingezet. Peter van Peperstraten ontfermt zich over de rescue-boten.

 

8.         Begroting en tarieven 2012

De begroting 2012 is grotendeels gebaseerd op ervaringsgegevens en lijkt daarmee op de begroting 2011. Voor 2012 zijn er wel de volgende aandachtsvelden:

-een voorzichtiger inschatting van de baromzet hoewel het schaatsweekend wel gezorgd heeft voor een flitsende start.

-energie wordt een speerpunt. Kosten nemen niet alleen toe maar ook het luxe douchegebeuren behoeft aandacht.

-de hypotheek zal volledig worden afgelost.

Het noemertje clubblad is blijven staan om de historische overzichten te kunnen blijven maken. Misschien dat hier de Web-kosten op geboekt kunnen gaan worden. Er wordt ook nagedacht over een wifi-spot op de plas. Johan vraagt naar de ontwikkeling van de contributiegelden. Carla antwoord dat deze inderdaad iets afnemen maar nog als redelijk stabiel beschouwd kunnen worden. Er is weliswaar een oude vaste kern die krimpt maar er zijn nog best veel instromers; dit zijn over het algemeen ook meer actieve leden.

 

Mede op grond van het bovenstaande, het eigen vermogen en op grond van de huidige economische omstandigheden wordt besloten de tarieven in 2012 niet te indexeren. De stijging bijdrage KNWV zal op een andere manier gepareerd moeten worden.

Jan Veltman is voor een startende vereniging in Friesland op zoek naar optimisten. Carla antwoord dat we best een paar optimisten kunnen afstoten.

Er wordt gevraagd naar bijdrage van de modelbouwzeilers. Zij hebben in het verleden een aangepast bijdrage geleverd mede omdat ze via de ZVO lid waren van het KNWV. Deze afdracht gaan ze nu zelf organiseren.  

Er wordt gevraagd naar de kosten van het bargebeuren. Op dit moment wordt afgenomen via Robben. Dit is wel duurder maar zij leveren af IN het clubhuis en kunnen het alarm bedienen. Andere leveranciers zijn daartoe niet bereid. Het bestuur is hier wel mee bezig.

 

9.         Rondvraag / Afsluiting

Peter van Peperstraten meldt dat er Medal-Races op RTL 7 vertoond worden in het kader van de Olympische Spelen. De 470 klasse is al geweest; volgende week staat de laserklasse op de agenda.

 

Er wordt vanuit het bestuur om aandacht gevraagd voor het initiatief van Bart de Haan. Zij willen gaan aansluiten bij de wereldtop en meedoen aan de WK in ItaliŽ en de Olympische Spelen van 2016. Het bestuur wil niet sponsoren maar alleen zorgen voor positieve aandacht. De vergadering wil dat er toch over een beperkte mate van sponsoring wordt nagedacht binnen het bestuur en oppert zelfs voor een mogelijkheid tot vrijwillige bijdrage via de contributie. Het bestuur neemt dit mee.

 

Voorzitter sluit hierna de vergadering maar vraagt daarbij nog wel aan Gijs en Youri om zelf iets te vertellen over hun initiatief voor het wedstrijd winterzeilen. Zij zijn hiertoe gekomen door het ontbreken van kandidaten voor de Combi Zuid en hebben dit als proef gelanceerd in onderling overleg en met enkele ouders. De inbreng van de ouders was noodzakelijk vanwege barbezetting en extra investeringen in kleding. Met deze proefsessie is ook gekozen om gericht kinderen uit te nodigen en dit niet op inschrijving te doen. Niet iedereen is fanatiek genoeg en het gaat ook om teamgevoel. Daarnaast is het ook maatwerk omdat er zelfs al een laser wordt ingezet die ze mogen lenen. Deze eerste start is dusdanig succesvol dat er nagedacht wordt over een structurele oplossing.

terug