Home - Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Printen 

Op zondag 30 maart 2014 staat de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gepland op onze zeilvereniging. Let op: De start hiervan is 14.00 uur (en niet 15 uur zoals eerder vermeld).
Iedereen ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging met daarbij de agenda voor deze vergadering. De financiŽle stukken worden niet meegestuurd maar worden tijdens de vergadering uitgedeeld en behandeld. Als u deze vooraf wilt inzien, kunt u deze persoonlijk opvragen bij onze penningmeester. 
De notulen van de vorige vergadering zijn nogmaals (geredigeerd) gepubliceerd. 
 
Met vriendelijke groet
Hans Pennings
Secretaris

Verslag algemene ledenvergadering ZVO van 24 maart 2013.

Aanwezige bestuursleden: 

  • Penningmeester CvO.
  • Commissaris Gebouwen en Terreinen WvdB
  • Commissaris Exploitatie Clubhuis NV
  • Secretaris HP (plaatsvervangend voorzitter)
  • Na verkiezing; LO als havenmeester

1  Opening en vaststellen agenda.

Hans (als plv. voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze bijzondere bijeenkomst. De voorzitter spreekt van afstand en onder punt 4 is een heugelijke mededeling van Carla te verwachten.

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen vanuit de vergadering op de agenda. De vz neemt de vrijheid om de samenstelling van het bestuur (agendapunt 6) deels naar voren te halen en draagt Leon Orbons voor als nieuwe havenmeester, tevens bestuurslid. De vergadering stemt in met de benoeming. Aan de agenda onder punt 8 wordt door de havenmeester het herziene havenreglement toegevoegd

2  Mededelingen vanuit het bestuur/binnengekomen stukken.

Er zijn geen stukken binnengekomen tbv. de vergadering behoudens de afmeldingen. Wel is er een schrijven van de afwezige voorzitter wat onder punt 4 behandeld wordt.

3 Verslag vorige vergadering.

HN zet een vraagteken bij de opmerkingen over het speerpunt energie. Vz geeft aan dat dit destijds gericht was op het beter isoleren van het pand (kieren en naden) en er zijn wat voorzieningen getroffen. Anderzijds had het ook betrekking op het douchegedrag van zeilertjes en zwemmers die erg langdurig douchen om warm te worden. Daar wordt inmiddels meer toezicht op uitgeoefend; bouwkundige ingrepen zijn mogelijk maar redelijk kostbaar dus vooralsnog geen aanpassingen. Vz geeft ook aan dat er contacten lopen over het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente stimuleert (enigszins terughoudend) het plaatsen bij verenigingen en doet onderzoek. ZVO gaat zich melden voor het onderzoek en een rendementsberekening.

Uit de behandeling van het verslag komt ook naar voren dat het ZAZ en het zeilen voor volwassenen niet van de grond komen en als initiatief zijn doodgebloed. Over 55+ initiatieven is contact geweest met de gemeente maar er is geen enkele vorm van support bespreekbaar. Vz grijpt het verslag ook aan om de winteropenstelling te bespreken. Eind 2012 en in de eerste maanden van 2013 is er geen structurele openstelling geweest. Er zijn richting het bestuur ook geen opmerkingen geweest dat dit een gemis zou zijn. Ook is er geen aanloop geweest bij de zeildagen van de wintertraining. Vanuit de vergadering wordt ook niet aangedrongen op openstelling mede gezien de kosten/opbrengstverhouding.

Hierna wordt het verslag vastgesteld.

4 Terugblik 2012

Vz leest de tekst voor die JW ten behoeve van de vergadering heeft aangeleverd en op de website heeft laten plaatsen. Hieruit blijkt duidelijk dat JW zeer positief is over de bereikte resultaten in 2012 en over de plannen 2013. Het zeillesgebeuren heeft inderdaad een grote ontwikkeling doorgemaakt. Kwantitatief is er groei geweest in deelnemers en door het wegvallen van concurrentie krijgt de ZVO een nadrukkelijke rol in een steeds grotere regio. Er zijn ook enkele nieuwe instructeurs/instructrices zodat ook de komende jaren dit ďproduct ď beter geborgd is. Kwalitatief is er ook groei geweest door trainingen en begeleiding. Voor 2013 is Maurits Vuister zelfs beschikbaar als verbondstrainer.

De (plv.) vz plaatst wel een paar kanttekeningen die al deels waren aangestipt bij de behandeling van de notulen 2012. Toch jammer dat de invulling ZAZ en volwassenenzeilen geen voortgang hebben gevonden.

Ook de Combi Zuid valt sterk terug. Er is nog maar 1 bestuurslid actief en er zijn verenigingen waarvan geen afvaardigingen meer zijn te verwachten. Ook binnen de ZVO is de wedstrijddag Combi Zuid nog niet ingevuld.

William krijgt het woord en geeft zijn terugblik op 2012. Een jaar waarin weer veel is gedaan maar ook veel is bereikt. Het terras is helemaal opnieuw gelegd, er is een nieuwe steiger geplaatst, vlonder 1 opgeknapt en nog veel meer. Ook hulde voor Toon en Leo die veel schilderwerk hebben gedaan (zie ook de container) en voor Anne Marie die zich op het talud gestort heeft.

Een terugblik op de exploitatie clubhuis is al met het verslag 2012 behandeld, stelt de vz vast. Wel zal het aandeel aan betaalde bardiensten blijven groeien.

5 Jaarverantwoording 2012

Carla krijgt hierna het woord en kan eindelijk haar verrassing openbaren. Naast het feit dat 2012 een financieel gezond jaar is gebleken, mag vermeld worden dat de ZVO geheel schuldenvrij is !

De hypotheek is in zijn geheel (versneld) afgelost en er lopen geen leningen meer voor de optimisten.

De vergadering laat haar waardering blijken met een groot applaus.

De cijfers worden globaal doorgenomen en de kascontrolecommissie geeft aan geen onregelmatigheden te hebben waargenomen. Uit de controle komt wel naar voren de WOZ aanslag eens doorgenomen moet worden gezien de scherpe stijging van deze last. In het stuk van Jan Willem staat aangegeven dat we een dalend aantal leden hebben. Uit de definitieve cijfers blijkt dat we toch een groei hebben doorgemaakt in leden (ongeveer 20). Het zijn echter veelal families aan het worden en dat brengt minder contributiegelden op. Ook een groeiend aantal wanbetalers laat de opbrengsten uit de contributies verder dalen. Het bestuur verwacht dus een aantal leden af te moeten voeren.

Het bestuur had ook al vastgesteld dat de ligplaatsgelden terug liepen. Met de komst van Leon is hier een speerpunt van gemaakt. Het bestuur verwacht met een beter toezicht hier weer een kleine groei.

De vergadering stemt in het de financiŽle afsluiting 2012.

Vz draagt wel aan dat de kascontrolecommissie moet worden bijgesteld. Leon kan als bestuurslid geen toezichthoudende taak krijgen. MvP en  PK gaan zitting nemen in de commissie. Carla schakelt met Anne Marie over haar deelname omdat Godelieve eigenlijk terug moet treden.

6 Samenstelling bestuur

Vz is erg blij met de komst van Leon en zijn zitting in het bestuur. Hij maakt zich wel zorgen over de workload bij met name Jan Willem. Het gehele bestuur moet het wedstrijdgebeuren opvangen en Jan Willem doet daar het volledige lesgebeuren nog naast en zijn voorzittersrol.

Vz geeft aan dat er druk staat op de geplande zeilwedstrijden. Er is een redelijk ambitieus schema maar de invulling hapert. Hij roept op tot een wedstrijdcommissaris of hoopt dat er leden zijn die een enkele wedstrijd willen adopteren. Met het gebeuren van het Combi Zuid in het achterhoofd geeft Gijs aan om de wedstrijd op de Oosterplas te willen organiseren. Hij schakelt daarover met Youri en beiden geven aan ook nog wel iets meer voor de gehele Combi Zuid te willen betekenen. Ninke geeft aan dat zij beide pannenkoekraces wel naar haar toe wil trekken.

Vz geeft ook aan dat het bestuur denkt aan een gastouder die bij zeillessen zorgt voor de ontvangst van ouders/verzorgers. Tijdens de bespreking die hierbij ontstaat geven MvP, HN, OK en NV aan deze rol in te willen gaan vullen. Vz zegt toe met een uitgewerkt idee te komen; de groep zorgt dan voor een interne verdeling voor met name de startdagen van de zeillessen/lesweken.

7 Begroting en tarieven

Gezien de financiŽle situatie van de vereniging en de heersende crisis, stelt het bestuur zich op het standpunt dat een contributieverhoging niet direct noodzakelijk is. De wintersluiting van de bar en de beoogde groei van de ligplaatsgelden zullen waarschijnlijk een positieve invloed hebben op de clubkas. Ook zijn er geen grote vervangingsoperaties gepland. Wel vallen een paar subsidiestromen weg en heeft er helaas geen ijs gelegen.

De vergadering stemt in met een verdere bevriezing van de contributies en gaat akkoord met de conceptbegroting 2013.

8  Planning commissies

Vz geeft aan dat het zeilgebeuren 2013 voor een deel al besproken is. Op het lesgebied hebben we extra instructeurs in opleiding en er komen (ondanks het barre voorjaar) al inschrijvingen op gang. Concurrentie ebt weg zodat we een redelijk vol schema verwachten. Materialen zijn aanwezig en de buitenboordmotoren zijn nagekeken. De vergadering spreekt wel de zorg uit dat de coŲrdinatie van het lesgebeuren (verwerking inschrijvingen, inplanning groepen,  planning instructeurs) achterblijft. Vz moet dit onderschrijven maar geeft aan dat dit momenteel nog een bestuursaangelegenheid is. Fatsoenshalve moet er eerst met de coŲrdinator worden geschakeld voordat er naar andere invulling gekeken kan worden. Vz vraagt aan Suzanne iets te vertellen over de schoolsportcursus. Suzanne geeft aan dat deze gepland staan en dat de uitnodigingen vanuit de gemeente verzonden zijn. Echter weer conform de aanpak van vorig jaar zodat het inschrijftraject weer hapert en waardoor diverse scholen buiten beschouwing worden gelaten. Ze geeft aan dat er bijna geen grip op te krijgen is waarna Godelieve aanbiedt om mee te komen helpen. Vanuit diverse kanten wordt aangeboden om extra scholen te gaan aanschrijven en/of te gaan fly-eren. Ook kunnen we het jeugdledenbestand gebruiken om klasgenootjes via onze leden te bereiken. Suzanne en Godelieve gaan aan de slag en zullen aangeven waarvan ze gebruik zullen gaan maken.

Vz brengt ook naar voren dat er binnen het bestuur gediscussieerd is over het samentrekken van sport, spel en fun. Gijs toont zich hier voorstander van en denkt hieraan met Youri wel een invulling te kunnen geven. Hij gaat hierover ook met MV schakelen.

William geeft daarna een inkijkje in de plannen 2013. Er zijn al wat weekenden verspijkert en er wordt oa gewerkt aan een nieuw meubilair van hardhout. Hij onthult daarna ook een ontwerp voor een nieuwe bar die PvP heeft ontworpen. Op het moment van de vergadering kan iedereen zich daarin vinden. Ook vlonder 2 is onderhanden genomen en er is een nieuw hekwerk geplaatst; deels vanwege de uitstraling maar ook deels vanwege toegenomen inbraken op het terrein. Optimist 2 (Total loss) is helemaal opgeknapt en beter als menig ander exemplaar. Het voornemen bestaat om deze tegen een zeer geringe vergoeding ter beschikking te gaan stellen aan jeugdleden die nog geen eigen boot hebben maar wel een diploma. Uit de daarop volgende discussie blijkt wel dat dit nog wat organisatie vraagt in de vorm van een reglement/overeenkomst maar dat de vergadering dit initiatief wel erg toejuicht. William geeft aan dat het bestuur blijft uitkijken naar kunstgras voor de botenweide maar dit alleen doet als er zich daadwerkelijk een buitenkansje voordoet. Het mollenprobleem wordt besproken maar lijkt moeilijk oplosbaar.

Leon krijgt het woord en geeft aan dat er weer bijna volledig zicht is op het botenbestand. Vooruitlopend op zijn benoeming is hij al stevig aan de slag gegaan waarvoor de rest van het bestuur hun dank uitspreekt. Er zijn al flink wat zaken rechtgezet en dat zal moeten terugkomen in de havengelden. Daarnaast heeft hij het havenreglement geactualiseerd en aangescherpt. Het bestuur krijgt iets meer bevoegdheden maar gaat daarnaast gewoon wat scherper acteren. Zo zal er eerder worden overgegaan tot naheffing en zullen wrakken gerichter worden aangepakt. Illegale materialen zullen onderhanden worden genomen en de havenmeester krijgt het recht om ongebruikte/onbruikbare boten een andere ligplaats toe te wijzen. Ook zal er meer aandacht komen voor de gebruikte trailers. De bootbezitters moeten het mogelijk maken dat het gras gemaaid kan worden.

9  Rondvraag

WT meldt dat op 9 juni weer de dag van de Oosterplas georganiseerd wordt. Er zijn al wat zaken geregeld maar hij hoopt op extra acties als zeilen voor volwassenen of optimistjes voor kinderen al dan niet onder begeleiding. Iedereen neemt het idee mee en zal er over nadenken. Aankondiging; de mosselavond staat gepland op 24 november.

Joost komt met een vraag over internet op het clubgebouw. Is door het bestuur al uitgezocht maar via de huidige telefoonlijn is dat niet doenlijk. Een geheel nieuwe aansluiting is financieel niet te rechtvaardigen. De enige oplossing is gastgebruik vragen bij de naaste buren aan de Rijnstraat en meeliften op hun router. Op dit moment heeft het bestuur daar geen ingangen.

Gijs maakt zich sterk voor een vernieuwd kerstgala. Het bestuur wijst dit niet af maar wil wel graag iets meer houvast krijgen voordat het een fiat geeft. Gijs zegt toe dit verder uit te werken.

Mildred vraagt om ondersteuning vanuit het bestuur voor een goed doel. Ook de komende vakantie heeft zij zich aangemeld als gastouder. Zij vraagt of het bestuur mee wil doen met de invulling van deze weken door bijvoorbeeld een gratis zeilweek aan te beiden. Vz geeft aan dit niet te willen blokkeren maar wil even de vrijheid krijgen om hier over na te denken en ook naar een juist invulling te zoeken. Als hij aangeeft dat het bestuur ook BdH als goed doel blijft aanmerken (wederom via de komende notaís maar wellicht ook met collectebus op de bar), grijpt Suzanne de kans om haar project in BosniŽ onder de aandacht te brengen. De aanwezigen doen mee met haar loterij.

Voorzitter sluit hierna de vergadering.

terug