Skip to content

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Op de ALV van zondag 17 maart 2019 is het agendapunt “update statuten” besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorgelegde aanpassingen en de afwikkeling hiervan. Het bestuur heeft de statuten eens tegen het licht gehouden omdat ze nogal verouderd waren. Ze stammen uit 1967 en de laatste aanpassingen zijn met de typemachine aangebracht. Het zijn vooral tekstuele aanpassingen om ze in lijn te brengen met de voorbeeldstatuten van het Watersportverbond en de eisen die zij hieraan stellen. De grootste wijziging is het benoemen van het gezinslidmaatschap, dat we volgens de oude statuten niet kennen.

Het aanpassen van de statuten is echter een ambtelijk proces. De instemming op de vergadering van 17 maart is namelijk niet voldoende. Voor een aanpassing van de statuten moet bij de eerste behandeling 2/3 van het totale ledenbestand instemmen.
Die omvang was niet aanwezig. Vandaar dat een 2e behandeling nodig is in een extra Algemene LedenVergadering. In die 2e behandeling mag de meerderheid van de dan aanwezige leden beslissen over de aanpassingen. Met akkoord van de vergadering van afgelopen zondag wordt deze extra ALV bijeengeroepen op 7 april aanstaande tijdens de toch al geplande openingsdag van het seizoen 2019. Om 14.00 uur zal de formele stemming plaatsvinden. Leden vna ZVO zijn hiervoor uitgenodigd per mail.

Bijgaand de statuten die dan ter stemming worden gebracht. Hierbij vind u ook het volledige verslag van de ALV van 17 maart 2017.

Op 7 april is tevens de opening van het seizoen, we hopen op een gezellige dag met een grote opkomst.