skip to Main Content

Huisregels ZVO

In 2005 zijn de huisregels bijgesteld. Deze zijn door de Algemene Ledenvergadering van de Zeilvereniging Oosterplas, vastgesteld op 12 maart 2006.

U gaat het terrein van de Zeilvereniging Oosterplas betreden, of u bent op het terrein van de ZVO. Leden en gasten zijn van harte welkom, mits u zich houdt aan deze huisregels.

Doelstelling de ZVO

 1. De ZVO is opgericht voor de opleiding tot, en ter stimulering van de watersport en van de zeilsport in het bijzonder.
 2. De ZVO is gecertificeerd voor de opleidingen CWO 1 – 3 en voor het opleiden van de
  jeugdtrainers. Tevens is zij aangesloten bij het gemeentelijke fonds tot de sportstimulering.
 3. De ZVO werkt samen met de andere watersportverenigingen rondom ’s-Hertogenbosch.
 4. Alle leden van de ZVO ondersteunen actief de doelstellingen van de ZVO.

Doelgroep van de ZVO

 1. De doelgroep van de ZVO zijn personen die ambitie tonen zich te bekwamen in de watersport door een zeilopleiding te volgen of regelmatig – minimaal twee keer per jaar – mee te doen met een van de clubactiviteiten. Clubactiviteiten zijn bijvoorbeeld: zeilen, exploitatie clubhuis, beheer terrein en opstallen, promotie van de ZVO, sponsoring.
 2. Sponsors ondersteunen de doelstellingen van de ZVO, maar hebben geen stemrecht.

Algemene regels

 1. Alle aanwijzingen van ZVO medewerkers – vrijwilligers of bestuursleden – van deze vereniging, die verband houden met onze doelstellingen en deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 2. Zodra een introducé een frequente bezoeker wordt, door meer dan vijf keer per seizoen te komen, dan wordt de bezoeker geacht lid te worden van de ZVO.
 3. Na gebruik dient het clubhuis of het terras schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
 4. Klachten kunt u schriftelijk bij het bestuur melden:
  Bestuur ZVO, Postbus 1425, 5200 BL te ’s-Hertogenbosch.

Het is niet toegestaan

 1. In het clubgebouw te roken;
 2. Om luidruchtige activiteiten te ontplooien die niet stroken met de doelstellingen van ZVO.
 3. Om uw medemensen negatief en zonder respect te benaderen.
 4. Om per persoon meer dan één zitplaats te gebruiken.
 5. Om uw eigen meubilair mee te nemen.
 6. Om zitplaatsen te reserveren met handdoeken, tassen en dergelijke.
 7. Om stoelen en tafels zo te plaatsen dat anderen daar hinder van ondervinden.
 8. Om de stoep voor het terras te gebruiken.
 9. Om boten te gebruiken zonder actief lid van de ZVO te zijn.
 10. Om een boot van de ZVO te lenen zonder een vergoeding daarvoor te betalen.

De toegang kan geweigerd worden als:

 1. U deze huisregels overtreedt en of bij dronkenschap;
 2. Bij twijfel handelt het barpersoneel met geoefend gezond verstand.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 1. Wordt u dringend verzocht het terrein van de ZVO te verlaten.
 2. Wordt dit beschouwd als huisvredebreuk en zal – zonodig – de politie ingeschakeld worden.
X